مهمانان برنامه: آزاده کیان و مجیب الرحمان رحیمی در پنل اول و امین آذربادگان و خدیجه عباسی در پنل دوم.

بحث بنیادگرایی، بنیادگرایی اسلامی، رابطهء این پدیده با قرائت‌های متفاوت از اسلام، سیاست‌های کشورهای منطقه، کشورهای غربی، جریان‌های فکری متفاوت؛ از مارکسیزم تا لیببرالیزم و… به یقین بحث پیچیده‌یی است. در این باب زیاد نوشته‌اند و دیدگا‌ه‌های متفاوتی با اتکاء به مکتب‌های فکری مختلف ارایه گردیده است. از مخالفت‌های شدید تا پشتیبانی افراطی و از توضیح و بیان تا قضاوت‌های ارزش‌باورانه.

یکی از بحث‌های تازه در این حوزه “تأثیر موج دموکراسی خواهی” در کشورهای عربی و غیر عربی بر بنیادگرایی اسلامی است. آیا این حرکت‌ها آغازی است برای پایان جریان‌های افراطی یا هنوزهم موانع جدییی برای تحقق این روند وجود دارد؟

در این بحث در برنامه پرگار به قضیه می‌پردازیم. از تمام دوستان و فرهیختگان خواهشمندیم با یک رویکرد منتقدانه دیدگاه‌ها و نظریات خویش را در این زمینه بنویسند تا یک بحث هدفمند، سازنده و آموزنده در این حوزه، شاید به بهانه‌ی این بحث تلویزیونی، راه بیفتد. باوردارم فهم عمیق و جوانب مثبت و منفی این پدیده می‌تواند ما را در حرکت به سوی آینده‌ی بهتر یاری رساند.

۸ سرطان ۱۳۹۰
لندن-بریتانیا

 

هم‌رسانی: می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید