تماس با من

می‌توانید با استفاده از این راه‌ها با من در تماس شوید:

تلفن: 
۹۳۷۰۸۴۰۰۴۰۰+
۹۳۷۰۲۱۰۳۳۳۳+

ایمیل آدرس:
mujibr2@hotmail.com
mujib.rahimi@ceo.gov.af

سکایب:
Mujib74

وتس‌ اپ، وایبر و تیلی‌گرام:
۴۴۷۴۸۲۴۹۸۰۴۳+