تماس با من

می‌توانید با استفاده از این راه‌ها با من در تماس شوید:

تلفن: 
۴۴۷۴۸۲۴۹۸۰۴۳+

ایمیل آدرس:
mujibr2@hotmail.com
mujib.rahimi@gmail.com

سکایب:
Dr Mujib Rahman Rahimi

وتس‌ اپ و تیلی‌گرام:
۴۴۷۴۸۲۴۹۸۰۴۳+