نمی‌دانم چه منزل بود شب جایی‌که من بودم
به هرسو رقص بسمل بود شب جایی‌که من بودم
پری پیکر نگاری، سروقدی، لاله رخساری
سراپا آفت دل بود شب جایی‌که من بودم
رقیبان گوش در آواز و او در ناز و من ترسان
سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی‌که من بودم
خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو
محمد شمع محفل بود شب جایی‌که من بودم

امیر خسرور دهلوی

هم‌رسانی: می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید